การต่ออายุใบขับขี่ ใบขับขี่หมดอายุ ใบขับขี่หาย ใช้หลักฐานอะไรบ้าง

การต่ออายุใบขับขี่

การต่ออายุใบขับขี่

การต่ออายุใบขับขี่สามารถทำล่วงหน้าได้ไหม?

การต่ออายุใบขับขี่ แบ่งเป็นหลายกรณีเช่น

1. กรณีอายุไม่ครบ 18 ปีบริบูรณ์ ต้องต่ออายุใบอนุญาตขับรถชนิดชั่วคราว 1 ปี เป็นชั่วคราว 1 ปี เหมือนเดิม สามารถต่อล่วงหน้าไม่เกิน 1 เดือน

2. ต่ออายุใบอนุญาตขับรถชนิดชั่วคราว 1 ปี เป็นชนิด 5 ปี ยังแบ่งได้อีกเป็น 2 กรณี
กรณีแรก เพิ่งเคยได้รับใบอนุญาตชนิดชั่วคราวในปีที่แล้วและจะหมดอายุในปีนี้ ไม่สามารถต่อล่วงหน้าได้
กรณีที่สอง เคยได้รับใบอนุญาตชนิด 1 ปี มาหลายปีแล้ว สามารถต่อล่วงหน้าได้ 3 เดือน

 • การต่ออายุใบอนุญาตชนิด 5 ปี เป็นชนิด 5 ปี สามารถต่อล่วงหน้าได้ 3 เดือน
 • การต่ออายุใบอนุญาตขับรถสาธารณะ(รับจ้าง) สามารถต่อล่วงหน้าได้ 3 เดือน

ใบขับขี่หายใช้หลักฐานอะไรบ้าง

 1. บัตรประชาชนฉบับจริง พร้อมสำเนา ถ้ามีการแก้ไขชื่อหรือสกุลหรืออื่น ๆ ให้แนบเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการแก้ไขนั้น
 2. ใบขับขี่เดิม หรือใบแทน

 

ใบขับขี่หายต้องแจ้งความหรือไม่?
เมื่อคุณทำใบขับขี่หาย ไม่จำเป็นต้องแจ้งความ ให้ไปที่กรมการขนส่งทางบกเพื่อยื่นเอกสารทำใบขับขี่ใหม่

ใบขับขี่เป็นแบบตลอดชีพ แต่ทำหายไปจะขอทำใหม่จะได้ตลอดชีพเหมือนเดินหรือไม่?

จะได้รับใบอนุญาตขับรถชนิดตลอดชีพเหมือนเดิม โดยยื่นคำขอใบแทนใบอนุญาตขับรถแทนสูญหาย โดยจะได้ใบขับขี่ตลอดชีพเหมือนเดิม

มีใบขับขี่อยู่แล้วต้องการเปลี่ยนเป็นสมาร์ทการ์ดได้หรือไม่?

สามารถทำได้ โดยแนบหลักฐานได้แก่ สำเนาบัตรประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน ถ้ามีการแก้ไขชื่อหรือสกุลหรืออื่น ๆ ให้แนบเอกสารที่เกี่ยวข้องการแก้ไขนั้น

มีใบขับขี่ชนิดชั่วคราวแต่ขาดอายุไปแล้วประมาณ 4 ปี ต้องทำอย่างไร?

ใบอนุญาตขับรถที่สิ้นอายุเกิน 3 ปี จะต้องมีการทดสอบสมรรถภาพร่างกาย เข้ารับการอบรม มีการทดสอบข้อเขียนและทดสอบขับรถใหม่

ใบขับขี่หมดอายุไปแล้วประมาณ 2 เดือนต้องเสียค่าปรับเท่าไหร่?

การต่ออายุใบอนุญาตขับรถหรือเปลี่ยนประเภทจากชั่วคราว 1 ปี เป็นชนิด 5 ปี ถึงแม้จะขาดอายุก็ไม่เสียค่าปรับแต่อย่างใด

การต่ออายุใบขับขี่

การต่ออายุใบขับขี่ในปัจจุบัน สำหรับใครที่ใบขับขี่หมดอายุ ต้องไปต่อใบขับขี่ที่กรมการขนส่งทางบก

 • หากใบขับขี่ขาดการต่ออายุไม่เกิน 1ปี ให้เข้าฟังอบรมและทดสอบสมรรถภาพ ไม่ต้องสอบข้อเขียน
 • กรณีใบอนุญาตขับรถขาดเกิน 1 ปี ต้องสอบข้อเขียน
 • กรณีที่ขาดเกิน 3 ปี สอบข้อเขียนและสอบขับรถด้วย

เตรียมเอกสารให้พร้อมดังนี้ แล้วไปยื่นขอต่อใบขับขี่กับเจ้าหน้าที่

เอกสารที่ใช้ในการต่ออายุใบขับขี่รถยนต์และจักรยานยนต์

1. บัตรประชาชนตัวจริง พร้อมสำเนา เซ็นต์รับรองสำเนาถูกต้องให้เรียบร้อย
2. ใบขับขี่ใบเดิมที่หมดอายุ
3. ใบรับรองแพทย์  ซึ่งออกก่อนวันที่ยื่นคำขอไม่เกิน 1 เดือน (สำหรับการต่ออายุใบอนุญาตชนิด 5 ปี เป็นชนิด 5 ปี  ไม่ต้องใช้)
4. หากมีการย้ายทะเบียนบ้าน ให้นำสำเนาทะเบียนบ้านฉบับใหม่ไปด้วย
5.ไม่ต้องใช้รูปถ่าย เพราะเป็นบัตรแบบสมาร์ทการ์ด (หากต้องการทำรูปแบบเดิม ที่ไม่ใช่สมาร์ทการ์ด ต้องแนบรูปถ่าย ขนาด 1 นิ้ว ด้วย จำนวน 2 รูป)

ขั้นตอนในการต่ออายุใบขับขี่รถยนต์และจักรยานยนต์

1. ยื่นเอกสารขอต่อใบขับขี่

2. เข้าฟังการอบรม (ดูวิดีโอการใช้รถและการขับขี่อย่างถูกต้องเพื่อเลี่ยงอุบัติเหตุ ยาวประมาณ 1 ชั่วโมง)

3. ทดสอบสมรรถนะทางร่างกาย

เจ้าหน้าที่จะเรียกคนเข้าไปทีละคน การทดสอบมีดังนี้
  • ทดสอบการมองเห็นสีที่จำเป็นในการขับรถ/ทดสอบตาบอดสี   เอาไม้จิ้มๆ แล้วถามสี
  • ทดสอบสายตาทางลึก
  • ทดสอบปฎิกิริยาเท้า (ความสามารถในการใช้เบรคเท้า)
  • เหยียบคันเร่งไปเรื่อยๆ เจอไฟแดงแล้วรีบกลับมาเหยียบเบรกให้ไวๆ
  • ทดสอบสายตาทางกว้าง เอาคางแนบเครื่อง แล้วเค้าจะเปิดไฟสีเขียว-แดง ด้านซ้ายขวาของตาเรา

4. ชำระค่าธรรมเนียมการต่อใบขับขี่รถยนต์ 605 บาท หรือ ค่าธรรมเนียมการต่อใบขับขี่รถจักรยานยนต์ 355 บาท

5. ถ่ายรูปทำบัตรและรอรับใบขับขี่ใหม่ได้เลย (รอไม่เกิน 10 นาที)

วันและเวลาทำการสำนักงานขนส่งในพื้นที่ต่างจังหวัด

 • เปิดทำการวันจันทร์ – วันศุกร์ ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.30 น. (ปิดรับยื่นคำขอและชำระเงิน เวลา 15.30 น.) ให้บริการโดยไม่หยุดพักกลางวัน
 • วันเสาร์ – อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ไม่เปิดทำการ
 • งานทะเบียนในส่วนการชำระภาษีรถ เวลาทำการ 08.30 – 15.30 น.
 • งานทะเบียนในส่วนของกรณีใบอนุญาตขับรถหมดอายุ ใบอนุญาตขับรถชำรุด และใบอนุญาตขับรถสูญหาย
  -ใบอนุญาตขับรถชั่วคราว 2 ปี ยื่นเอกสารได้ตั้งแต่เวลา 08.30-15.00 น.
  -ใบอนุญาตขับรถ 2 ปี เป็น 5 ปี ยื่นเอกสารได้ตั้งแต่เวลา 08.30-14.00 น.
  -ใบอนุญาตขับรถ 5 ปี ยื่นเอกสารได้ตั้งแต่เวลา 09.00-14.00 น.