วันอาสาฬหบูชาทําอะไรบ้าง อยากงดเหล้าเข้าพรรษาต้องทำยังไง

งดเหล้าเข้าพรรษา

วันอาสาฬหบูชา มีความสําคัญอย่างไร

วันอาสาฬหบูชา เป็นวันสำคัญทางศาสนาพุทธนิกายเถรวาทและวันหยุดราชการในประเทศไทย ตรงกับวันพฤหัสบดีที่ 30 กรกฎาคม 2558  หรือ วันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 8 ตามปฏิทินจันทรคติของไทย ซึ่งมักจะตรงกับเดือนมิถุนายนหรือเดือนกรกฎาคม แต่ถ้าปีใดมีเดือน 8 สองหน ก็ให้เลื่อนไปทำในวันเพ็ญเดือน 8 หลังแทน

ตามประวัติของวันอาสาฬหบูชา เป็นวันที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงพระธรรมที่ตรัสรู้เป็นครั้งแรก คือ ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร แก่นักบวชทั้ง 5 ท่าน ทำให้พราหมณ์โกณฑัญญะ 1 ใน 5 นักบวช เกิดความเลื่อมใสในพระธรรมของพระพุทธเจ้า ได้บรรลุธรรมและขอบวชเป็นพระภิกษุรูปแรกในพระพุทธศาสนา จึงถือว่าวันนี้มีพระรัตนตรัยครบองค์สามบริบูรณ์ครั้งแรกในโลก คือ มีทั้งพระพุทธ พระธรรม และพระสงฆ์

งดเหล้าเข้าพรรษา
By กฤษณะ สุริยกานต์ (กฤษณะ สุริยกานต์) [CC BY-SA 3.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0)], via Wikimedia Commons

วันอาสาฬหบูชา ทําอะไรบ้าง

1. ทำความสะอาดบ้านเรือน พร้อมประดับธงชาติและธงธรรมจักร

2. ทำบุญตักบาตร ถวายภัตตาหารแด่พระภิกษุสงฆ์ สามเณรในช่วงเช้า

3. ไปวัดเพื่อฟังพระธรรมเทศนาเรื่องธัมมจักกัปปวัตตนสูตร และทำสมาธิ

4. ปฏิบัติตนให้มีศีล สมาธิ ปัญญา สำรวมระวังกาย วาจา และใจ โดยอาจจะรักษาศีล 5 หรือศีล 8 ก็ได้

5. ทำบุญบริจาคทรัพย์เพื่อผู้ด้อยโอกาศ บริจาคเลือด เป็นต้น

6.  ในตอนค่ำไปเวียนเทียนที่วัด คือ การถือดอกไม้ธูปเทียนที่จุดแล้วเวียนขวา รอบปูชนียวัตถุหรือปูชนียสถาน 3 รอบ ด้วยความสำรวม เคารพ พร้อมทั้งระลึกถึงคุณของพระรัตนตรัย ด้วยกาย วาจา และใจ

วันเข้าพรรษา มีความสําคัญอย่างไร

วันเข้าพรรษา ตรงกับ วันแรม 1 ค่ำ เดือน 8 เป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาที่ต่อเนื่องมาจากวันอาสาฬหบูชา วันเข้าพรรษาตรงกับ วันศุกร์ที่ 31 กรกฎาคม 2558 วันเข้าพรรษามีความสําคัญ คือ พระภิกษุสงฆ์ต้องอยู่ประจำ ณ วัดใดวัดหนึ่ง ตลอดระยะเวลาฤดูฝนที่มีกำหนดเป็นระยะเวลา 3 เดือน เหตุผลเพื่อให้พระสงฆ์ได้หยุดพักการจาริกเพื่อเผยแพร่ศาสนาไปตามสถานที่ต่าง ๆ ซึ่งจะเป็นไปด้วยความยากลำบากในช่วงฤดูฝน ก็จะช่วยให้พันธุ์พืชของต้นกล้า หรือสัตว์เล็กสัตว์น้อย ไม่ได้รับความเสียหายจากการเดินธุดงค์ และเป็นช่วงเวลาและโอกาสสำคัญในรอบปีที่พระสงฆ์จะได้มาอยู่จำพรรษารวมกันภายวัด เพื่อศึกษาพระธรรมวินัยจากพระสงฆ์ที่ทรงความรู้ ได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์และสร้างความสามัคคีในหมู่คณะสงฆ์อีกด้วย

วันเข้าพรรษา ทําอะไรบ้าง

1. ทำบุญตักบาตร

2. หล่อเทียนพรรษา ประเพณีหล่อเทียนเข้าพรรษา ตามชนบทการหล่อเทียนเข้าพรรษาได้ร่วมกันทำอย่างเอิกเกริกสนุกสนานมาก บางแห่งก็มีการประกวดการตกแต่งประเภทต่างๆ มีการแห่แหนรอบเมืองด้วยริ้วขบวนที่สวยงามและถือว่าเป็นงานประจำปีทีเดียว เมื่อหล่อเทียนเสร็จแล้ว ก็ต้องมีพิธีถวายเทียนพรรษาถวายแด่คณะสงฆ์ยังวัด

3. รักษาศีล นั่งสมาธิ

4. ถวายจตุปัจจัยไทยธรรม หรือสิ่งของเครื่องใช้ที่จำเป็นสำหรับดำรงชีพของภิกษุสามเณร เช่น  ผ้าห่ม ผ้าอาบน้ำฝน ร่ม อาหาร กุฏิ เตียง หมอน ยารักษาโรค หลอดไฟ อุกกรณ์ไฟฟ้า เป็นต้น

4. งดเว้นอบายมุข เหล้า การพนัน รวมทั้งการคบคนชั่ว ที่นิยมกันมากที่สุดคือกิจกรรม งดเหล้าเข้าพรรษา

5. ฟังพระธรรมเทศนาตลอดการเข้าพรรษา

ห้ามจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอลล์ ในวันเข้าพรรษา

ตามประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีฉบับใหม่ ห้ามจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอลล์ ในวันพระใหญ่ 5 วัน ได้แก่ มาฆบูชาวิสาขบูชา อาสาฬหบูชา วันเข้าพรรษา และวันออกพรรษา โดยมีผลครอบคลุมถึงโรงแรม ยกเว้น เฉพาะในสนามบินขาออกต่างประเทศ

ทางหน่วยงานรัฐได้ขอความร่วมมือไปยังเจ้าของผู้ประกอบการงดขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทุกชนิด ตั้งแต่วันที่ 29 กรกฎาคม หลังเวลา 24.00 น. ไปจนถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 24.00 น.  นี้

โดยเจ้าหน้าที่สำนักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ กรมควบคุมโรคร่วมกับสาธารณสุขจังหวัดทั่วประเทศ จะประสานเจ้าที่ตำรวจออกตรวจร้านค้าทุกประเภท ซึ่งผู้ฝ่าฝืนมีโทษจำคุกไม่เกิน 6 เดือนปรับไม่เกิน 10,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

งดเหล้าเข้าพรรษา ต้องทำยังไง

การงดเหล้าเข้าพรรษา 3 เดือนในช่วงเข้าพรรษานี้ เป็นเวลาที่ดีในการเริ่มต้นทำสิ่งดีๆ มอบแด่ตนเองและคนในครอบครัว เพราะการดื่มเหล้านั้น ก่อให้เกิดผลเสียต่อตนเองและครอบครัวมากมาย เช่น บั่นทอนสุขภาพ ขาดสติ ก่อให้เกิดอุบัติเหตุได้ง่าย กล้าทำเรื่องไม่เหมาะสม เช่น การทะเลาะวิวาท ทำร้ายร่างกาย ครอบครัวต้องเป็นทุกข์ คนในครอบครัวขาดความนับถือ การเสียเงินทองไปกับการดื่มเหล้า ก่อให้เกิดปัญหาทางด้านการเงิน รวมถึงการดื่มเหล้านั้นทำให้สุขภาพแย่ลง เป็นโรคต่างๆและอายุจะสั้นลง เสียเงินที่ต้องนำไปรักษาตนเองเพิ่มอีกด้วย

วิธีการงดเหล้าเข้าพรรษาได้ง่ายๆ ลองดูเทคนิคเหล่านี้ดู

1. พยายามไม่เจอเพื่อนนักดื่ม หรือไปในสถานที่ให้บริการซื้อขายแอลกอฮอล์

2. หากมีเพื่อนมาชวนดื่มเหล้า ให้อ้างว่า กำลังอยู่ในช่วงงดเหล้าเข้าพรรษาอยู่ หรืออ้างอย่างอื่น เช่น หมอสั่งให้งด สัญญญากับคนที่บ้านว่าจะงดดื่มเหล้า พรุ่งนี้ต้องทำงานแต่เช้า เป็นต้น

3. เก็บขวดเหล้าและเครื่องดื่มมึนเมาให้พ้นสายตา

4. หากอยากดื่มเหล้า ให้ดื่มน้ำผลไม้หรือเครื่องดื่มเปรี้ยวๆแทน