ปล่อยให้สุนัขสร้างความเดือดร้อนให้ผู้อื่น เจ้าของอาจได้รับโทษ

หากสุนัขของคุณไปสร้างความเดือดร้อนให้แก่ผู้อื่น กัดผู้อื่น วิ่งตัดหน้ารถ หรือเห่าจนทำให้ผู้อื่นรำคาญ เจ้าของสุนัขอาจได้รับโทษตามกฎหมายทั้งทาง “แพ่งและอาญา” โดยอ้างอิงจาก

  • ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 377
  • ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 433
  • พ.ร.บ.จราจรทางบกฯ มาตรา 111 ประกอบมาตรา 148
  • ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสุนัข พ.ศ. 2548 ข้อ 16 (3)
  • พ.ร.บ.การสาธารณสุข พ.ศ. 2535 มาตรา 73 วรรคสอง

ปล่อยสุนัขไปกัดผู้อื่นจนเกิดความเสียหายต่อทรัพย์สินและร่างกาย

จำคุกไม่เกิน 1 เดือน หรือปรับไม่เกิน 10,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ และต้องชดใช้ค่าสินไหมทดแทน

ปล่อยให้สุนัขวิ่งตัดหน้ารถบนท้องถนนในระยะกระชั้นชิด จนทำให้รถของผู้อื่นเสียหาย

เจ้าของสุนัขอาจต้องร่วมรับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้น ใครที่เลี้ยงสุนัขก็ดูแลให้ดีๆนะคะ เลี้ยงในเขตบ้าน อย่าปล่อยสุนัขให้ออกถนน

สุนัขเห่าตอนดึกๆ หรือเห่าจนน่ารำคาญ

ในการเลี้ยงสุนัข เจ้าของสุนัขต้องควบคุมดูแลสุนัขมิให้ก่อเหตุเดือดร้อนรำคาญ เช่น ก่อให้เกิดเสียงดังติดต่อกันเป็นระยะเวลานานๆ เป็นต้น เป็นบทบัญญัติที่ชัดเจนมาก อันนี้ใช้เฉพาะ กทม ส่วนท้องถิ่นอื่นๆ ต้องดูเป็นกรณีไป โทษของข้อบัญญัติดังกล่าว มีกำหนดไว้ใน พ.ร.บ.การสาธารณสุข พ.ศ. 2535 มาตรา 73 วรรคสอง ระบุว่า ผู้ใดฝ่าฝืนข้อกำหนดของท้องถิ่น ซึ่งออกตามความในพระราชบัญญัตินี้ ต้องระวางปรับไม่เกิน 5,000 บาท

นอกจากนั้น การที่เลี้ยงสุนัขแล้วเห่าเสียงดัง อาจถือได้ว่าเป็นการสร้างความรำคาญต่อคนจำนวนมาก (ต่อหน้าธารกำนัล) ซี่งมีโทษสูงสุดจำคุก 1 เดือน ปรับ 1 หมื่นบาท

รู้อย่างนี้แล้วคนเลี้ยงสุนัขอย่าปล่อยสุนัขของเราให้ไปสร้างความเดือดร้อนให้ผู้อื่น ดูแลและสอนสุนัขของคุณให้ดี เลี้ยงให้อยู่ในเขตบริเวณบ้าน อย่าปล่อยหมาออกมาเพ่นพ่านเห่าใส่คนอื่น

 

Leave a Reply